Privacyverklaring

Versie: juni 2021

DB Tax Advisory is een belastingadviespraktijk welke specifiek gericht is op het geven van belastingadvies aan topsporters.

Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individueel persoon, zoals contactgegevens, opleidingsgegevens, financiële gegevens of andere privacygevoelige gegevens.

DB Tax Advisory is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de wet en ons interne privacy beleid.

De basisbeginselen van ons interne privacy beleid zijn de volgende:

 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld.
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om het zelfde doel te bereiken.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van en onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te kleiner de kring van personen die gebruik maken van de gegevens.
 • We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen.

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wat wij met de persoonsgegevens doen die wij verkrijgen bij de uitvoering van onze activiteiten en geven wij antwoord op de volgende vragen:

 1. Welk type persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Voor welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
 3. Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?
 4. Wie hebben er toegang tot de persoonsgegevens?
 5. Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens welke wij, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, mogelijk verwerken betreffen de volgende:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en persoonsgegevens
 • Geboortedatum en –plaats
 • Titels
 • Geslacht
 • Functie
 • Beroepsorganisatie + registratienummer
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Betaalgegevens
 • Financiële gegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type

Voor een nadere uitleg en toelichting op de vragen 1 tot en met 5 wordt u verwezen naar bijlage 1.

 1. Contact

  In geval van vragen kunt u contact opnemen met de heer Niesten, aanspreekpunt voor juridische zaken. (florian@dbtax.eu).

 2. Gebruik persoonsgegevens door derden

  Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 3. Beveiligen persoonsgegevens?

  Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze cliënten en andere relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
  Als er, ondanks de beveiligingsstandaarden toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 4. Rechten tot gebruik persoonsgegevens

  • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.
  • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. Ook kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
  • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
  • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

  Wij zullen aan uw verzoek voldoen tenzij wij een dwingend of gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijke zware technische inspanningen vergen of onredelijke zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of als deze de privacy van anderen in gevaar brengt.

  U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door ons een brief te sturen met uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet u daarbij niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord.

  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 5. Cookies

  Via onze website (www.dbtax.eu) worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw apparaat (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van DB Tax Advisory of die van een derde partij. Wij gebruiken uitsluitend cookies om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

  Wij maken geen gebruik van zogenaamde advertentie- of trackingcookies of sociale media cookies.

  Van websitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

  Deze website maakt hoofdzakelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

  Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 6. Aansprakelijkheid

  Hoewel deze website en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, aanvaardt DB Tax Advisory geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering.

  Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. DB Tax Advisory is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites en evenmin voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden. Deze verklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.
  DB Tax Advisory is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd van toepassing.

 8. Contactgegevens

  Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Contactpersoon voor vragen met betrekking tot persoonsgegevens en andere privacy-aangelegenheden is de heer Niesten, aanspreekpunt juridische zaken (florian@dbtax.eu).

  DB Tax Advisory
  Adres M. Harpertszoon Trompstraat 9
  1056 HT, Amsterdam, The Netherlands
  Telefoon 020 – 7707705
  E-mail info@dbtax.eu
  KvK 71092536